Rola adwokata w postępowaniu karnym

Rola adwokata w postępowaniu karnym

Praca adwokata w postępowaniu karnym zwykle utożsamiana jest wyłącznie z działaniami mającymi na celu obronę interesów klienta. Nie ulega wątpliwości, że pomyślne rozstrzygnięcie sprawy rzadko jest możliwe bez korzystania z pomocy prawnej. Funkcja obrony nie jest jednak jedyną rolą adwokatów. Jakie jeszcze zadania na nich spoczywają?

Adwokat a postępowanie karne

Podejmowanie wszystkich możliwych i zgodnych z prawem działań mających na celu dowiedzenie niewinności oskarżonego to jedno z kluczowych zadań adwokata. Osoba oskarżona o przestępstwo zgodnie z treścią Konstytucji RP ma prawo do obrony przed sądem. Może bronić się sama, najczęściej jednak korzysta z pomocy reprezentującego go adwokata.  Otóż maciag-kancelaria.pl odejmuje się obrony oskarżonego z urzędu lub na życzenie klienta. Adwokat reprezentuje nie tylko interesy oskarżonego, ale również podejrzanego, czyli osoby, wobec której nie wystosowano aktu oskarżenia i nie rozpoczęto postępowania w sądzie.

Zadania adwokata w postępowaniu karnym

Pod pojęciem reprezentowania interesów podejrzanego lub oskarżonego kryje się szereg działań adwokata. Do najważniejszych zaliczamy:

  • obronę podejrzanego lub oskarżonego na każdym etapie postępowania karnego,
  • sporządzanie wniosków o odroczenie,
  • sporządzanie wniosków o przedterminowe zwolnienie z odbycia kary,
  • sporządzanie środków zaskarżenia (zażalenia, apelacji)
  • sporządzanie pism procesowych w zakresie uchylenia środka zapobiegawczego.

Adwokat prawny obejmuje nie tylko funkcję obrony oskarżonego, ale również rolę pełnomocnika procesowego dla osoby pokrzywdzonej. W sytuacji, gdy osoba pokrzywdzona uznana jest za zmarłą, to najbliżsi mogą ustanowić pełnomocnika procesowego.

Adwokat reprezentujący interesy podejrzanego lub oskarżonego jest zobowiązany do podejmowania działań wyłącznie na korzyść swojego klienta. Ponadto jest on zobligowany do zachowania w tajemnicy rozmów z klientem. Wyjątek stanowi sytuacja, w której oskarżony bądź podejrzany sam zezwala na ujawnienie treści rozmów.

Prawo karne definicja

Znasz już rolę adwokata w postępowaniu karnym. Czym jednak jest samo prawo karne? Terminem tym określamy zbiór zasad określających jakie dobra i wartości podlegają ochronie. Prawo karne definiuje również jakie czyny mogące naruszać dobra i wartości są zakazane oraz kto i w jaki sposób może zostać ukarany za przewinienie. Celem prawa karnego jest nałożenie odpowiedniej kary, która ma na celu zniechęcenie sprawcy do przestępczego zachowania.